Shirakawa Katsutoshi 7. dan Shihan

Shirakawa Katsutoshi 7. dan Shihan